විකුණන ඉඩම

Published by Gihan 03 Jan 18:51 pm Kadawatha, Gampaha

Rs 680,000

විදූලිය, නළ ජලය සහ අඩි 10 යෙ පාර පිහිටා ඇත. නිස්කලංක පරිසරයකි,

Land
Land type: Residential
Land Size: 13.5 perches
Address: Kadawatha, 9th lane
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now