කෑගල්ල නගර සීමවෙ ඉඩම

Published by Eranda Damindu Ranga Bandara 13 Mar 12:59 pm Kegalle, Kegalle

Rs 400,000

කෑගල්ල නගරසීමවේ පර්චස් 28ක තැනිතලා ඉඩම විකිණීමට

Land
Land type: Residential
Land Size: 28 perches
Address: Pitihuma
For Sell
Kegalle, Kegalle
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now