ඇම්බන් කෙසෙල්

Published by Asiri Kulathuge 27 May 11:27 am Ibbagamuwa, Kurunegala

Rs 165

ස්වභාවිකව හොඳින් පැසුණු ඇම්බන් කෙසෙල් කැනක් විකිණීමට
1kg=165/=

Crops, Seeds & Plants
For Sell
Kurunegala, Ibbagamuwa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now