අක්කර භාගයක ඉඩමක් විකිනිමට

Published by Pubbogama 30 Jul 16:17 pm Dambulla, Matale

Rs 1,600,000

මෙම ඉඩමෙි විස්තර සහිත විඩියෝව නරබන්න - https://youtu.be/bUONUwXNazE

අක්කර භාගයක ඉඩමක් විකිනිමට
මෙම ඉඩම තියෙන්නේ දබුල්ල පුබිබෝගම
ඉඩම අක්කර භාගයයි
අමතර පර්චස් 05 කොටසක් වැඩිපුර තියෙනවා
ඉඩම ඉදිරියේ වෙල් යාය
ඇලක් හා වැවක් ඉඩම ආසන්නයේ ඇත
පුබිබෝගම නගරයට මිටර් 200
ජාතික නාමල් උයනට කිලෝ මිටර් 03
දබුල්ල නගරයට කිලෝ මිටර් 08
නිරවුල් ඔප්පු
මිල - රු - 16,00000 /.
විමසිමි - 071 209 1245, 0741719032

Land
Land type: Agricultural, Residential
Land Size: 80 perches
Address: Pubbogama - dambulla
For Sell
Matale, Dambulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now