ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Supun 17 May 07:49 am Nuwara Eliya, Nuwara Eliya

Rs 2,200,000

☺පර්චස් 57.5
☺නුවර එලිය town එකට 20km පැය 1 විනාඩි 10න් .
☺සින්නක්කර ඔප්පු
☺නලජලය
☺ තෙකලා විදුලිය ඇත.
☺සුනදර ඉඩමකි.
☺නැගෙනිහිරට වන්නට පිහිටා ඇත.
☺රන්දෙනිගල ජලාශය පේන මානයේ.
☺ඔප්පු සහ ප්ලෑන් සහිතයි.
☺මුදල් හදිස්සියකට දෙනු ලැබේ .
☺ඉඩමට ඉදිරි පස පඩිපෙල් පාරක් ඇත.
☺ඉඩමට පිටුපස මාර්ගය මගක් දුරට විශාලව අඩි 12 පලල ලෙස කපා ඇත.
☺ ඉතිරි අඩි 5ක පාර ස්වල්පය කපාගෙන සකසා ගත හැකි අය සිටීනම් අමතන්න
☺ වගා කිරීම සදාහාද සුදුසු ඉඩමකි

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 57.5 perches
Address: වලපනේ - නුවරඑළිය
For Sell
Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now