අහංගම මීගහගොඩ පාරට මුහුණලා ඇති ඉඩම

Published by Tharaka 26 May 11:08 am Ahangama, Galle

Rs 150,000

අහංගම මීගහගොඩ පාරට මුහුණලා ඇති ඉඩම
*නිරවුල් ඔප්පු
*අහංගම නගරයට 2.5කි මී
*පර්චසය රු. 150000
*පර්චස් 185
**0771096590***

Land
Land type: Agricultural, Residential
Land Size: 185 perches
Address: අහංගම (ගාල්ල)
For Sell
Galle, Ahangama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now