අහංගම මීගහගොඩ පාරට මුහුණලා ඇති ඉඩම

Tharaka විසින් විකිණීමට 26 May 11:08 am , අහංගම

රු 150,000

අහංගම මීගහගොඩ පාරට මුහුණලා ඇති ඉඩම
*නිරවුල් ඔප්පු
*අහංගම නගරයට 2.5කි මී
*පර්චසය රු. 150000
*පර්චස් 185
**0771096590***

ඉඩම් වර්ගය: කෘෂිකර්මය, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 185 පර්චස්
ලිපිනය: අහංගම (ගාල්ල)
විකිණීමට
, අහංගම
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

අමතන්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම cityads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න