විකිණීමට

Published by Chamika Dilshan 26 May 11:40 am Ratnapura, Ratnapura

Rs 10,000,000

අගනා ඉඩමක් කලවාන ටවුමට කිට්ටුව. තේ සහා පොල් ගස් ඇත.

තවද පාර ඉදලා 200m දුරකින් අක්කරයක ඉඩමක් ඇත. එය 2500000ක්.

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 78 perches
House size: 500 sqft
Address: kalawana wewelkadura
For Sell
Ratnapura, Ratnapura
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now