නැවුම් සුදු පොල්තෙල්

Published by DD Products And Distributors 12 Mar 00:18 am Ratnapura, Ratnapura

Rs 950

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් විජලනය කරන ලද පොල්වලින්ම සැකසූ 100% ක් පිරිසිදු සුදු පොල්තෙල්.කොප්පරා භාවිත කර නැති බවට 100% ක් සහතිකයි.

දිනක් තුළ විජලනයකර සකසා ගැනීමෙන් නැවුම් බව 100% ක් රැකගෙන ඇත.

✅ With natural colour, natural fragrance, natural coconut taste & high nutritional value.
✅ Process using 100% Electric dehydrator machines
❎ No artificial colors.
❎ No preservatives.
❎ No other types of oil

☎️ Contact for orders.
Call:0743740231📞📞
Whatsapp: 0743740231📲

DD Products and Distributors

Other Food & Agriculture
For Sell
Ratnapura, Ratnapura
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now