පස් නැතිව Grow Bag තුල පහසුවෙන් වගා කරමු

Published by Indika 20 Jan 19:21 pm Matale, Matale

Rs 200

පස් භාවිතා නොකර අවම ඉඩක සාර්ථකව වගකරමු....
Coco peat Grow Bag යොදාගෙන පහසුවෙන් එළවලු පලතුරු නිවසේම වගාකළ හැක.
දිවයින පුරා බෙදා හැරිම.
කොහුබත් වගා බැගයක් ( Coco peat Grow bag ) භාවිතා කරන සරල පියවර.....
1. ග්‍රෝ බෑගය තුල Peat Block එක නිවැරදිව මැදට වනසේ තබාගන්න.
2. Peat Block එකට සෙමෙන් ජලය සපයන්න.
3. ජලය බැසයාමට හැකිවනසේ ග්‍රෝ බෑගය යටි පැත්තේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සිදුරු (Drain Holes) සකසා Peat Block එක ග්‍රෝ බෑගය තුල සම්පුර්ණයෙන් පැතිරෙන තෙක් නැවත ජලය එක් කරන්න***.
4. පැය 24 කට පසු, පැල සිටුවීමට අවශ්‍ය පරිදි සිදුරු (Plant Holes ) සකසා බීජ හෝ පැල සිටුවාගන්න.
5. පැලයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය එකතු කරගන්න.
වැඩි විස්තර දැනගැනිමට Youtube ඔස්සේ මෙම විඩියෝව නරබන්න https://youtu.be/uE6KsduyamA

අපගේ Grow Bag අලෙවි නියෝජිතයින්
කොළබ - 0773679844
ගාල්ල - 0767019173
ගමිපහ - 0775177417
ඇබිලිපිටිය - 0764003687
මාතලේ - 0777903535
මැදිරිගිරිය - 0712141467
කැගල්ල - 0702852190
අවිස්සාවෙිල්ල - 0714693110
කලුතර - 0722313791
වැඩි විස්තර සදහා 0774500500 අමතන්න.
අලෙවි නියෝජිතයින්ද උවමනාය

***Peat Block එක වගා මාධ්‍යයක් පමණක් වන බැවින් නිසි කලට පොහොර සහ ජලය නිසිපරිදි යෙදීම වැදගත්වේ ***

Crops, Seeds & Plants
For Sell
Matale, Matale
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now