ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-21 of 23 පෙන්නුම් කරයි
රජයේ හා පුද්ගලික අංශයේ රැකියා ඇබැර්තු රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, මාතලේ

Negotiable

Elegant Restful House - Udawalawe

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, ඇඹිලිපිටිය

රු. 5,000

3 months
Safe, Quit & Calm Comfortable Rooms @ Night Station Hotel-Panadura

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, පානදුර

රු. 2,000

7 months
Wedding car for hire

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, නුගේගොඩ

Negotiable

7 months
Holiday house in Nuwaraeliya

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, නුවර එලිය

රු. 8,500

8 months
GUEST HOUSE

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, පේරාදෙණිය

රු. 3,500

8 months
Sisila Villa Holiday Resort Anuradhapura

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, අනුරාධපුර

Negotiable

8 months
Rent of House

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, ගාල්ල

රු. 7,000

9 months
Holiday Bungalow Ampara

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, අම්පාර

රු. 9,000

9 months
SPACIA / WAGON -R NEED FOR RENTAL

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, ගාල්ල

Negotiable

10 months
All kind of vehicles needed for government and private sector

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, දෙහිවල

Negotiable

10 months
Hotel Rooms & Swimming Pool- Negombo

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, මීගමුව

රු. 2,000

1 year
Hotel Rooms for Rent - Negombo

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, මීගමුව

රු. 1,500

1 year
Fully Furnished 2 Bedroom House for Short-term Rent

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, මහරගම

රු. 5,000

1 year
Emeraled bay bungalow

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, නුවර එලිය

රු. 25,000

1 year
House for Rent at Colombo 13

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, කොළඹ 13

රු. 40,000

1 year
Air condition Room

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, ගාල්ල

රු. 2,500

1 year
Room

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, ගාල්ල

රු. 1,000

1 year
Room

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, කදුරුවෙල

රු. 1,500

1 year
Rooms For Rent In Navinna-Maharagama

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, මහරගම

රු. 1,000

1 year
Gas lip

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, කළුතර

Negotiable

1 year
Guest House with Larger Restaurant for Rent in Sigiriya

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම, සීගිරිය

රු. 165,000

1 year
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම cityads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න