මෝටර්රථ මැකැනික්වරෙයකූ සඳහා රැකියා ඇබෑර්තු ඇත.

Published by Nadeesha Kurukulasuriya 16 Feb 12:21 pm Badulla, Badulla

Negotiable

බදුල්ල නගරාසන්න තුල පවතින වාහන ගරාඡයක් සඳහා මැකැනික්වරෙයකූ අවශ්‍යකර තිබේ.

Jobs in Sri Lanka
Badulla, Badulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now