කොම්පෝස්ට් මාස්ටර්

Published by Sarvodaya Sarvasaara 28 Feb 14:20 pm Kottawa, Colombo

Rs 875

- කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි
- ගුණාත්මක බවින් ඉහළ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කරයි
- වැඩි ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය
- ඉහළ ක්ෂුද්‍රජීවී විවිධත්වය

Other Food & Agriculture
For Sell
Colombo, Kottawa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now