පැල තාවන් - සුපරීක්ෂකවරුන් - plant Nurseries Supervisor

Published by Shashikaladayananda 15 Oct 11:41 am Ragama, Gampaha

Negotiable

අපගේ ශාඛා ජාලයෙහි වෙන්නප්පුව පිහිටි පැල තාවන් ( plant Nurseries ) 02ක් සදහා සුපරීක්ෂකවරුන් බදවා ගැනේ. ඔබ කෘෂිකර්මය පිළිබද මනා දැනුමක් සහ කම්කරු පාලනයට හැකියාව ඇති අයෙක්නම් ඔබගේ ජීව දත්ත සටහනCV පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න .
- වැටුප් හා නවාතැන් සාකච්ඡ කර ගත හැක.

e -mail : [email protected]

Jobs in Sri Lanka
Gampaha, Ragama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now